Jethro is een trainingsprogramma voor pastors. Vanuit de overtuiging dat het opbouwen van de kerk
begint met het toerusten van haar voorgangers richt Jethro zich volledig op dat wat iedere pastor
nodig heeft om op een Bijbelse manier leiding te geven aan de gemeente. Als de pastor groeit in zijn
omgang met God en in visie op zijn taken, zal ook de gemeente groeien.
Om pastors toe te rusten voor hun opdracht worden de vijf kerntaken voor gemeenteleiders die
Jethro leerde aan Mozes in Exodus 18:19-23 als uitgangspunt genomen. Wanneer Jethro zijn
schoonzoon Mozes opzoekt in de woestijn, ziet hij dat zowel Mozes als het volk moe worden van de
manier waarop Mozes leiding geeft. Daarom reikt de wijze Jethro aan Mozes een basispakket taken
aan waarmee hij Gods volk op een goede manier kan leiden.

 

Waarom Jethro?

Wereldwijd is er grote behoefte onder pastors aan duidelijk en Bijbels verantwoord onderricht over hun identiteit als pastor en over hun belangrijkste taken, zodat ze hun roeping op een goede manier kunnen invullen. Met name in landen waar de kerk tegen de verdrukking en armoede in groeit, kunnen de meeste pastors nauwelijks een echte opleiding volgen. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor hun functioneren en daarmee ook voor hun gemeenten. Geestelijke dwalingen, vermenging van het christelijk geloof met het geloof en de levensstijl van hun vroegere godsdienst en machtsmisbruik van de pastor komen veel voor. Begrijpelijk als je bedenkt dat ze geen kans hebben gehad om onderwijs te volgen in de Bijbelse principes van pastor zijn. Het onderwijs is er vaak niet en als het er wel is is het te duur.
Wel is het voor deze pastors vaak mogelijk om een paar keer per jaar één of twee weken naar een seminar of training te komen om daar op een intensieve manier direct toepasbare principes voor het leiden van de gemeente te leren en te oefenen. Dit zijn de mogelijkheden waar Jethro zich met name op richt.

Missie van Jethro

De missie van Jethro is om zoveel mogelijk pastors toe te rusten in de vijf kerntaken van de pastor. Jethro heeft deze kerntaken in vijf trainingsmodules verwerkt die elk drie dagen duren. De pastors komen vanuit een regio bij elkaar en krijgen in hun eigen taal toerusting, bemoediging en training. Theorie en praktische oefening wisselen elkaar daarbij voortdurend af. De ervaringen van de afgelopen jaren in vele landen in verschillende werelddelen hebben bewezen dat dit voor hen en hun gemeenten tot grote zegen is.

Iedere kerntaak wordt in eenvoudige taal beschreven in een inspirerend (cursus-)boekje wat de pastors, zoveel mogelijk in hun eigen taal, tijdens de trainingen krijgen aangereikt. Daarnaast  is er een website waar pastors voortdurend nieuwe inzichten en toepassingen kunnen vinden op elk van de vijf gebieden waarop ze de gemeente leiding mogen geven. Zo blijft het niet bij een eenmalige toerusting, maar is er sprake van permanent onderwijs.

Strategie

•    Jethro werkt in de verschillende landen uitsluitend op uitnodiging van kerken, seminaries of christelijke organisaties die pastors willen toerusten en geeft de trainingen in samenwerking met hen.
•    Jethro zoekt tijdens de trainingen en in contact met de locale kerken en organisaties actief naar pastors die opgeleid kunnen worden tot docent. We gaan dus uit van een train-de-trainer opzet. Doel is dat op termijn de pastors in hun land door hun eigen docenten opgeleid kunnen worden. Zij worden daarbij blijvend begeleid en toegerust door Jethro.
•    Jethro is een vorm van permanente educatie waarbij d.m.v. een professionele website steeds opnieuw inhoudelijke literatuur en artikelen over de vijf kerntaken worden aangeboden en waarbij nieuwe input en praktische oefeningen voor de trainingen online kunnen worden aangeboden. Ook is er de mogelijkheid om een online community op te zetten, zodat pastors die hebben deelgenomen aan een training met elkaar hierover in contact kunnen blijven.
•     Naast het trainen van de pastors richt Jethro zich ook op de vrouwen van de pastors, die in de locale gemeenschap voor de vrouwen van het dorp of de buurt een belangrijke voorbeeldfunctie hebben. Zij dienen vaak als vraagbaak en probleemoplosser. Door hen te                bemoedigen en Bijbelse principes rondom huwelijk en opvoeding aan te reiken worden de vrouwen toegerust in hun leven als christen.

Organisatie

Jethro is een stichting die geleid wordt door een onafhankelijk bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de lange termijn visie, fiatteert de strategie en controleert de uitvoering.
Het team van Jethro rapporteert het bestuur regelmatig over de voortgang van de realisatie van de doelstellingen aan het bestuur. Daarbij legt zij ook verantwoording af van de financiën.
Jethro wordt geleid door Ron van der Spoel, predikant en docent praktische theologische vakken.