Stichting Jethro Foundation

The Jethro Foundation is based in Amersfoort, The Netherlands. The foundation depends entirely on gifts and donations and is recognised by the Dutch government as a Public Benefit Institution.

Donations in support of the work can be made payable to:

Stichting Jethro Foundation,
Amersfoort, The Netherlands

IBAN number NL24ABNA0401682366

BIC ABNANL2A

Instelling
Stichting Jethro Foundation
RSIN
819319806
Contactgegevens
Adres:
Lindenstraat 9A
6325 PA Berg en Terblijt
Nederland
Doelstelling
Stichting Jethro Foundation heeft als doel om wereldwijd voorgangers te trainen en inspireren door middel van cursussen.
Beleidsplan

De missie van Jethro is om zoveel mogelijk pastors toe te rusten in de vijf kerntaken van de pastor. Jethro heeft deze kerntaken in vijf trainingsmodules verwerkt die elk drie dagen duren. De pastors komen vanuit een regio bij elkaar en krijgen in hun eigen taal toerusting, bemoediging en training. Theorie en praktische oefening wisselen elkaar daarbij voortdurend af. De ervaringen van de afgelopen jaren in vele landen in verschillende werelddelen hebben bewezen dat dit voor hen en hun gemeenten tot grote zegen is.

Iedere kerntaak wordt in eenvoudige taal beschreven in een inspirerend (cursus-)boekje wat de pastors, zoveel mogelijk in hun eigen taal, tijdens de trainingen krijgen aangereikt. Daarnaast  is er een website waar pastors voortdurend nieuwe inzichten en toepassingen kunnen vinden op elk van de vijf gebieden waarop ze de gemeente leiding mogen geven. Zo blijft het niet bij een eenmalige toerusting, maar is er sprake van permanent onderwijs.

Strategie

•    Jethro werkt in de verschillende landen uitsluitend op uitnodiging van kerken, seminaries of christelijke organisaties die pastors willen toerusten en geeft de trainingen in samenwerking met hen.
•    Jethro zoekt tijdens de trainingen en in contact met de locale kerken en organisaties actief naar pastors die opgeleid kunnen worden tot docent. We gaan dus uit van een train-de-trainer opzet. Doel is dat op termijn de pastors in hun land door hun eigen docenten opgeleid kunnen worden. Zij worden daarbij blijvend begeleid en toegerust door Jethro.
•    Jethro is een vorm van permanente educatie waarbij d.m.v. een professionele website steeds opnieuw inhoudelijke literatuur en artikelen over de vijf kerntaken worden aangeboden en waarbij nieuwe input en praktische oefeningen voor de trainingen online kunnen worden aangeboden. Ook is er de mogelijkheid om een online community op te zetten, zodat pastors die hebben deelgenomen aan een training met elkaar hierover in contact kunnen blijven.
•     Naast het trainen van de pastors richt Jethro zich ook op de vrouwen van de pastors, die in de locale gemeenschap voor de vrouwen van het dorp of de buurt een belangrijke voorbeeldfunctie hebben. Zij dienen vaak als vraagbaak en probleemoplosser. Door hen te bemoedigen en Bijbelse principes rondom huwelijk en opvoeding aan te reiken worden de vrouwen toegerust in hun leven als christen.

Onafhankelijk bestuur
De heer A. J. Gijsbertsen, voorzitter
De heer B. van Zessen, penningmeester
De heer H. van der Spoel, secretaris
Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.